عکاسی صنعتی
گالری غلام زاده ( فرش سناباد ) / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / آذر 1397
عکاسی صنعتی
گالری غلام زاده ( فرش سناباد ) / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / آذر 1397
عکاسی صنعتی
گالری غلام زاده ( فرش سناباد ) / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / آذر 1397
عکاسی صنعتی
گالری غلام زاده ( فرش سناباد ) / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / آذر 1397
عکاسی صنعتی
گالری غلام زاده ( فرش سناباد ) / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / آذر 1397
عکاسی صنعتی
گالری غلام زاده ( فرش سناباد ) / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / آذر 1397
طراحی بروشور
گالری غلام زاده ( فرش سناباد ) / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : حدیثه تخشا / دی 1397
طراحی بروشور

استفاده از کاغذ سنگ به جای کاغذهای مرسوم در بازار علاوه بر کاهش قیمت تمام شده، سبب افزودن قابلیت هایی چون مقاومت در برابر پارگی، ضد رطوبت بودن و در نتیجه عمر بیشتر این بروشور شده است.

طراحی بروشور
گالری غلام زاده ( فرش سناباد ) / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : حدیثه تخشا / دی 1397
طراحی بروشور
گالری غلام زاده ( فرش سناباد ) / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : حدیثه تخشا / دی 1397
طراحی بروشور
گالری غلام زاده ( فرش سناباد ) / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : حدیثه تخشا / دی 1397