تاریخچه لوگو
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / سال 1386 3545
طراحی لوگوی جدید
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / سال 1386 3865
طراحی بروشور تبلیغاتی
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 4000
طراحی بروشور تبلیغاتی
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 4010
طراحی بروشور تبلیغاتی
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 3980
طراحی بروشور تبلیغاتی
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 4055
طراحی بروشور تبلیغاتی #طراحی بروشور تبلیغاتی # طراحی برند #طراحی گرافیک #بروشور #بروشور تبلیغاتی #طراحی بروشور #طراحی تبلیغات #تبلیغات #مبل ترنج #مبل #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

با استفاده از دستگاه ویژه ای ، Z کارت به بروشور الصاق شده است.

طراحی Z کارت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 3560
طراحی Z کارت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 4020
طراحی Z کارت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 3999
طراحی بروشور تبلیغاتی
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1386 3980
طراحی فاکتور فروش و کارت هدیه
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی اوراق اعتباری توسط : علیرضا سواری / سال 1392 4001
طراحی پوسترهای داخل نمایشگاه
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی پوستر تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1389 2985
طراحی دفترچه یادداشت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1392 3023
طراحی دفترچه یادداشت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1392 4059
طراحی دفترچه یادداشت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1392 4046
طراحی دفترچه یادداشت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1392 4032
طراحی دفترچه یادداشت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1390 3560
طراحی دفترچه یادداشت
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1390 3801
بیلبورد تبلیغاتی ابتدای بلوار معلم ( بلوار آزادی )
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بیلبورد تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393 2520
طراحی پوستر روی درب نمایشگاه
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی پوستر تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1393/07/11 3005
طراحی بسته بندی روان نویس
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393 4003
طراحی بسته بندی روان نویس #طراحی بسته بندی #طراحی بسته بندی روان نویس #روان نویس #طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی هدیه تبلیغاتی #هدیه تبلیغاتی #طراحی تبلیغات #تبلیغات #مبل ترنج #مبل #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

قلم فانتزی مرغوب داخل بسته بندی شفاف بهمراه کارت حاوی چکیده اطلاعات گروه صنعتی مبل ترنج علاوه بر ایجاد جذابیت هدیه توانسته است بخوبی از پس ماموریت خود در راستای برند سازی و ترویج فروش برآید.

طراحی بروشور Z کارت شرايط گارانتي
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1392 4050
طراحی لیبل شیشه
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی پوستر تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393 2520
طراحی بروشور تبلیغاتی
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1393 4055
بیلبورد تبلیغاتی بلوار وکیل آباد
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بیلبورد تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / شهریور 1394 3320
بیلبورد تبلیغاتی بلوار فردوسی
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بیلبورد تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1394 1
بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه کلانتری مشهد
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بیلبورد تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مرداد 1394 1
بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه مشهد - نیشابور ( شهید شوشتری )
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی بیلبورد تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مرداد 1394 1
طراحی لیبل بغل درب خودرو
گروه صنعتی مبل ترنج / طراحی آگهی روی بدنه وسائط نقلیه توسط : علیرضا سواری / 1394 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1389 2
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1389 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 2
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1391 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1392 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1392 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1392 1
عکاسی صنعتی از مبلمان
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1392 3
عکاسی صنعتی از سیستم آشپزخانه
گروه صنعتی مبل ترنج / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1392 1