بازنگری و اصلاح لوگو
شرکت پارت سازی مشهد / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / سال 1379 108