طراحی لوگو
شرکت ابریشم طوس / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1395 36
طراحی جعبه شال ابریشم Silk Art
شرکت ابریشم طوس / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری / بهمن 1395 1
طراحی سمپل چرخه عمر ابریشم
شرکت ابریشم طوس / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مهر 1396 32
طراحی سمپل چرخه عمر ابریشم
شرکت ابریشم طوس / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مهر 1396 39
طراحی سمپل چرخه عمر ابریشم
شرکت ابریشم طوس / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مهر 1396 45