عکاسی، طراحی لوگو و طراحی جعبه
اینکیدو / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری و حدیثه تخشا / 1396
عکاسی، طراحی لوگو و طراحی جعبه
اینکیدو / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری و حدیثه تخشا / 1396