عکاسی، طراحی لوگو و طراحی جعبه
اینکیدو / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / 1396
عکاسی، طراحی لوگو و طراحی جعبه
اینکیدو / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / 1396
طراحی جعبه شطرنج
اینکیدو / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / 1396
طراحی جعبه شطرنج
اینکیدو / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / 1396
طراحی جعبه شطرنج
اینکیدو / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / 1396
عکاسی و طراحی جعبه بازی ابلون
اینکیدو / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / اردیبهشت 1397
عکاسی و طراحی جعبه بازی ابلون
اینکیدو / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / اردیبهشت 1397
عکاسی و طراحی جعبه بازی ابلون
اینکیدو / طراحی لیبل، جعبه و بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / اردیبهشت 1397