مراحل طراحی لوگو
کترینگ کیمیا / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / بهمن 1396
طراحی لوگو
کترینگ کیمیا / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / بهمن 1396