طراحی لوگوی جدید
مجتمع تولیدی ایزوگام شرق / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / سال 1382