طراحی لوگو
شرکت پارس پیمان ماشین و تکام / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / سال 1391
طراحی ست اداری
شرکت پارس پیمان ماشین و تکام / طراحی ست اداری توسط : علیرضا سواری / 1393
طراحی کارت ویزیت
شرکت پارس پیمان ماشین و تکام / طراحی کارت توسط : علیرضا سواری / اسفند 1396
طراحی تقویم میلادی رومیزی
شرکت پارس پیمان ماشین و تکام / طراحی گاهنامه و تقویم تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / دی 1397
تقویم میلادی رومیزی
شرکت پارس پیمان ماشین و تکام / طراحی گاهنامه و تقویم تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / دی 1397
طراحی تقویم میلادی رومیزی
شرکت پارس پیمان ماشین و تکام / طراحی گاهنامه و تقویم تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / دی 1397
تقویم میلادی رومیزی
شرکت پارس پیمان ماشین و تکام / طراحی گاهنامه و تقویم تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / دی 1397
طراحی کاتالوگ
شرکت پارس پیمان ماشین و تکام / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مهر 1400
طراحی کاتالوگ
شرکت پارس پیمان ماشین و تکام / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مهر 1400
طراحی کاتالوگ
شرکت پارس پیمان ماشین و تکام / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / مهر 1400