طراحی ست اداری
شهر چاپ روزنامه خراسان / طراحی ست اداری توسط : علیرضا سواری / سال 1387
عکاسی صنعتی از واحد صفحه آرایی
شهر چاپ روزنامه خراسان / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1387
عکاسی صنعتی از واحد لیتوگرافی
شهر چاپ روزنامه خراسان / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1387
عکاسی صنعتی از واحد لیتوگرافی #عکاسی صنعتی از دستگاه های ایمیج ستر و پلیت ستر#عکاسی صنعتی از واحد لیتوگرافی #عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو # طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی تبلیغات #تبلیغات #صفحه آرایی#لیتوگرافی#خراسان #روزنامه #چاپ #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #دفتر تبلیغاتی #دفتر تبلیغاتی مشهد

اساس کار واحدهای لیتوگرافی کار با مواد شیمیایی است. از این رو بر آن شدیم تا در تهیه این عکس حال و هوای آزمایشگاه را در ذهن بیننده القا کنیم، با این تفاوت که در اینجا خبری از میکروسکوپ و ... نیست.

عکاسی صنعتی از دستگاه ایمیج ستر و پلیت ستر آگفا
شهر چاپ روزنامه خراسان / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1387
عکاسی صنعتی از دستگاه ایمیج ستر و پلیت ستر اسکرین
شهر چاپ روزنامه خراسان / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1389
عکاسی صنعتی از دستگاه چاپ دو ورقی هایدلبرگ
شهر چاپ روزنامه خراسان / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1387
عکاسی صنعتی از ماشین آلات چاپ مان رولند
شهر چاپ روزنامه خراسان / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1387
عکاسی صنعتی از ماشین چاپ مان رولند
شهر چاپ روزنامه خراسان / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1387
عکاسی صنعتی از ماشین آلات چاپ مان رولند
شهر چاپ روزنامه خراسان / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1387
عکاسی صنعتی از ماشین چاپ مان رولند
شهر چاپ روزنامه خراسان / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1387
عکاسی صنعتی از دستگاه ورق تاکن هایدلبرگ
شهر چاپ روزنامه خراسان / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / ۱۳۹۰
طراحی غرفه نمایشگاهی
شهر چاپ روزنامه خراسان / مشاوره توسط : علیرضا سواری / 1387
طراحی ساک تبلیغاتی
شهر چاپ روزنامه خراسان / طراحی هدیه تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1391
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شهر چاپ روزنامه خراسان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1396
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شهر چاپ روزنامه خراسان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1396
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شهر چاپ روزنامه خراسان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1396
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شهر چاپ روزنامه خراسان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1396
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شهر چاپ روزنامه خراسان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1396
طراحی کاتالوگ تبلیغاتی
شهر چاپ روزنامه خراسان / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1396