اولین دفتر کانون تبلیغات برنا
موزه کانون تبلیغات برنا / اولین ها در برنا توسط : علیرضا سواری / خرداد 1383
اولین بروشور طراحی و چاپ شده در کانون تبلیغات برنا
موزه کانون تبلیغات برنا / اولین ها در برنا توسط : علیرضا سواری / 1379
اولین لوگو طراحی شده توسط کانون تبلیغات برنا
موزه کانون تبلیغات برنا / اولین ها در برنا توسط : علیرضا سواری / 1380
اولین لوگو طراحی شده توسط کانون تبلیغات برنا

شرکت حمل و نقل بار هوایی هماور

اولین کاتالوگ طراحی و چاپ شده در کانون تبلیغات برنا
موزه کانون تبلیغات برنا / اولین ها در برنا توسط : علیرضا سواری / فروردین 1381
اولین کاتالوگ طراحی و چاپ شده در کانون تبلیغات برنا
موزه کانون تبلیغات برنا / اولین ها در برنا توسط : علیرضا سواری / فروردین 1381
اولین کاتالوگ طراحی و چاپ شده در کانون تبلیغات برنا
موزه کانون تبلیغات برنا / اولین ها در برنا توسط : علیرضا سواری / فروردین 1381