طراحی لوگوی جدید
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / خرداد 1399
طراحی ست اداری
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی ست اداری توسط : علیرضا سواری / 1392
طراحی کارت ویزیت
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی کارت توسط : علیرضا سواری / 1392
طراحی لیبل کنسروجات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / سال 1394
طراحی لیبل ترشیجات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / آبان 1398
طراحی لیبل ترشیجات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / آبان 1398
طراحی لیبل ترشیجات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / آبان 1398
طراحی جدید لیبل ترشیجات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی بسته بندی توسط : گروه طراحی کانون تبلیغات برنا / مهر 1399
طراحی جدید لیبل ترشیجات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی بسته بندی توسط : گروه طراحی کانون تبلیغات برنا / مهر 1399
طراحی کاتالوگ محصولات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393
طراحی کاتالوگ محصولات #طراحی کاتالوگ تبلیغاتی #طراحی کاتالوگ #کاتالوگ تبلیغاتی #کاتالوگ #طراحی گرافیک #چاپ افست #عکاسی صنعتی #طراحی تبلیغات #تبلیغات #صنایع غذایی شمیسا #صنایع غذایی #شمیسا#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طرح روی جلد کاتالوگ

طراحی کاتالوگ محصولات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393
طراحی کاتالوگ محصولات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393
طراحی کاتالوگ محصولات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393
طراحی کاتالوگ محصولات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393
طراحی کاتالوگ محصولات
شرکت صنایع غذایی شمیسا / طراحی کاتالوگ تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / سال 1393