طراحی لوگو
شرکت بهاران پروتئین / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / سال 1385
طراحی ست اداری
شرکت بهاران پروتئین / طراحی ست اداری توسط : علیرضا سواری / 1386