طراحی لوگو و علامت تجاری
شرکت فرش گستر / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1382