طراحی لوگو تایپ
لوازم التحریر آفتاب / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1391
طراحی لوگو تایپ

چاپ لوگوی لوازم التحریر آفتاب در کتاب آثار برگزیده طراحان لوگوتایپ فارسی

طراحی لوگو
لوازم التحریر آفتاب / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1390
طراحی لوگو
لوازم التحریر آفتاب / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1390
طراحی لوگو
لوازم التحریر آفتاب / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1390