بازسازی لوگوی قدیمی
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1386
عکاسی صنعتی
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / سال 1386
عکاسی صنعتی
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / سال 1386
عکاسی صنعتی
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / سال 1386
عکاسی صنعتی
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / سال 1386
عکاسی صنعتی
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / عکاسی صنعتی در استودیو توسط : علیرضا سواری / سال 1386
عکاسی صنعتی و طراحی پوستر تبلیغاتی
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / سال 1386
عکاسی صنعتی و طراحی پوستر تبلیغاتی
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / سال 1386
طراحی کتابچه راهنمای محصول
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / طراحی کتابچه راهنمای محصول توسط : علیرضا سواری / سال 1388
طراحی کتابچه راهنمای محصول
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / طراحی کتابچه راهنمای محصول توسط : علیرضا سواری / سال 1388
طراحی کتابچه راهنمای محصول
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / طراحی کتابچه راهنمای محصول توسط : علیرضا سواری / سال 1388
طراحی پشت جلد کتابچه راهنمای محصول
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / طراحی کتابچه راهنمای محصول توسط : علیرضا سواری / سال 1388
طراحی لیبل و جلد لوح فشرده
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / طراحی جلد لوح فشرده توسط : علیرضا سواری / سال 1387
طراحی لیبل و جلد لوح فشرده
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / طراحی جلد لوح فشرده توسط : علیرضا سواری / سال 1387