عکاسی و طراحی بروشور تبلیغاتی
شرکت بازرگانی میترا - آلمان / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1384
عکاسی و طراحی بروشور تبلیغاتی
شرکت بازرگانی میترا - آلمان / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1384
عکاسی و طراحی بروشور تبلیغاتی
شرکت بازرگانی میترا - آلمان / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1384