بازنگری و اصلاح لوگو
شرکت پارت سازی مشهد / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / سال 1379
طراحی بروشور
شرکت پارت سازی مشهد / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1380
طراحی بروشور
شرکت پارت سازی مشهد / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1380
طراحی بروشور
شرکت پارت سازی مشهد / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1380
طراحی بروشور
شرکت پارت سازی مشهد / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / 1380