طراحی لوگو
هتل آفاق / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1391