طراحی ساشه برای پودر لباسشویی
گونال - افغانستان / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / سال 1394
طراحی ساشه برای پودر لباسشویی
گونال - افغانستان / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / سال 1394
طراحی لیبل شامپو
گونال - افغانستان / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / سال 1396