طراحی لوگوی مزون گلاله
لوگوتایپ های ایرانی / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1382
طراحی لوگوی شرکت بهکام توس
لوگوتایپ های ایرانی / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1383
طراحی لوگوی شرکت خم و برش خراسان
لوگوتایپ های ایرانی / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1382
طراحی لوگوی لوازم التحریر آفتاب
لوگوتایپ های ایرانی / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / 1391