طراحی بسته بندی دوغ
فرآورده های لبنی پدنک / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / تیرماه 1395
طراحی لیبل ظرف ماست
فرآورده های لبنی پدنک / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / تیرماه 1395