عکاسی صنعتی از دستگاه لیزر
فایبر لیزر / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1395
عکاسی صنعتی از دستگاه لیزر
فایبر لیزر / عکاسی صنعتی خارج از استودیو توسط : علیرضا سواری / 1395