عکاسی، طراحی لوگو و طراحی جعبه
اینکیدو / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / 1396
عکاسی، طراحی لوگو و طراحی جعبه
اینکیدو / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / 1396
طراحی جعبه شطرنج
اینکیدو / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / 1396
طراحی جعبه شطرنج
اینکیدو / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / 1396
طراحی جعبه شطرنج
اینکیدو / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / 1396
طراحی کتابچه راهنمای بازی شطرنج
اینکیدو / طراحی کتابچه راهنمای محصول توسط : حدیثه تخشا / 1397
طراحی کتابچه راهنمای بازی شطرنج
اینکیدو / طراحی کتابچه راهنمای محصول توسط : حدیثه تخشا / 1397
طراحی کتابچه راهنمای بازی شطرنج
اینکیدو / طراحی کتابچه راهنمای محصول توسط : حدیثه تخشا / 1397
عکاسی و طراحی جعبه بازی ابلون
اینکیدو / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / اردیبهشت 1397
عکاسی و طراحی جعبه بازی ابلون
اینکیدو / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / اردیبهشت 1397
عکاسی و طراحی جعبه بازی ابلون
اینکیدو / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری - حدیثه تخشا / اردیبهشت 1397
طراحی کتابچه راهنمای بازی ابلون
اینکیدو / طراحی کتابچه راهنمای محصول توسط : حدیثه تخشا / 1397
طراحی کتابچه راهنمای بازی ابلون
اینکیدو / طراحی کتابچه راهنمای محصول توسط : حدیثه تخشا / 1397
طراحی کتابچه راهنمای بازی ابلون
اینکیدو / طراحی کتابچه راهنمای محصول توسط : حدیثه تخشا / 1397