مراحل طراحی لوگو
کترینگ کیمیا / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / بهمن 1396
طراحی لوگو
کترینگ کیمیا / طراحی لوگو و علامت تجاری توسط : علیرضا سواری / بهمن 1396
طراحی بروشور تبلیغاتی
کترینگ کیمیا / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : گروه طراحی کانون تبلیغات برنا / دی 1396
طراحی بروشور تبلیغاتی
کترینگ کیمیا / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : گروه طراحی کانون تبلیغات برنا / دی 1396
طراحی بروشور تبلیغاتی
کترینگ کیمیا / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : گروه طراحی کانون تبلیغات برنا / دی 1396
طراحی بروشور تبلیغاتی
کترینگ کیمیا / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : گروه طراحی کانون تبلیغات برنا / دی 1396
طراحی بروشور تبلیغاتی
کترینگ کیمیا / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : گروه طراحی کانون تبلیغات برنا / دی 1396