طراحی لیبل روی ساشه
صنایع غذایی گلشاد مشهد / طراحی بسته بندی توسط : علیرضا سواری / اردیبهشت 1397
طراحی بروشور تبلیغاتی
صنایع غذایی گلشاد مشهد / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / اردیبهشت 1397
طراحی بروشور تبلیغاتی
صنایع غذایی گلشاد مشهد / طراحی بروشور تبلیغاتی توسط : علیرضا سواری / اردیبهشت 1397