طراحی روی جلد
انتشارات فرا انگیزش / انتشارات فرا انگیزش توسط : علیرضا سواری / سال 1393
طراحی روی جلد #طراحی#انتشارات فراانگیزش#کتاب#طراحی برند #طراحی گرافیک #طراحی جلد کتاب#طراحی روی جلد#مجله#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#