طراحی لیبل و جلد لوح فشرده
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / مجتمع صنعتی مشهد گیربکس توسط : علیرضا سواری / سال 1387
طراحی لیبل و جلد لوح فشرده #طراحی لیبل و جلد لوح فشرده#عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوح فشرده #لیبل #طراحی تبلیغات #تبلیغات #مشهد گیربکس #مشهد #گیربکس #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لیبل و جلد لوح فشرده
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / مجتمع صنعتی مشهد گیربکس توسط : علیرضا سواری / سال 1387
طراحی لیبل و جلد لوح فشرده #طراحی لیبل و جلد لوح فشرده#عکاسی صنعتی #عکاسی #استودیو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوح فشرده #لیبل #طراحی تبلیغات #تبلیغات #مشهد گیربکس #مشهد #گیربکس #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا