طراحی لوگوی جدید
مجتمع تولیدی ایزوگام شرق / مجتمع تولیدی ایزوگام شرق توسط : علیرضا سواری / سال 1382
طراحی لوگوی جدید #بازنگری لوگوی قدیمی #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #ایزوگام شرقآب معدنی سقا کوهستان#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگوی جدید
مبل ترنج / مبل ترنج توسط : علیرضا سواری / سال 1386
طراحی لوگوی جدید #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #مبل ترنج #مبل #لوگو مبل ترنج #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی لوگو
شرکت پارس پیمان ماشین و تکام / شرکت پارس پیمان ماشین و تکام توسط : علیرضا سواری / سال 1391
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #پارس پیمان ماشین #ماشین #پارس#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

بازسازی لوگوی قدیمی
مجتمع صنعتی مشهد گیربکس / مجتمع صنعتی مشهد گیربکس توسط : علیرضا سواری / 1386
بازسازی لوگوی قدیمی #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #مشهد گیربکس #مشهد #گیربکس #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

بازسازی و طراحی لوگوی جدید
شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما / شرکت پویا صنعت محور خاوران - پروما توسط : علیرضا سواری / 1393
بازسازی و طراحی لوگوی جدید #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #پروما #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

رنگ آمیزی و طراحی لوگو به زبانهای مختلف
شرکت صنایع غذایی بهکام / شرکت صنایع غذایی بهکام توسط : علیرضا سواری / 1383
رنگ آمیزی و طراحی لوگو به زبانهای مختلف #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #بهکام#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

از برگ برای ساخت لوگوی لاتین و روسی نیز الگوبرداری شده و گمان می رود بخت با طراح بسیار یار بوده است. خوشبختانه لوگو به شکلی متولد شد که براحتی با هر رنگی هماهنگ می شود و با گذشت زمان ماهیت خود را از دست نمی دهد.

طراحی اولیه لوگو
شرکت صنایع غذایی بهکام / شرکت صنایع غذایی بهکام توسط : علیرضا سواری / 1383
طراحی اولیه لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #بهکام#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

اساس اتود دستی و ساخت حرف کاف فارسی با الگو برداری از برگ بوده و سعی شده است لوگو ارتباط شرکت با مواد غذایی، لبنی، خشکبار و ... را بخوبی تبیین نماید.

بازسازی لوگو
شرکت ریزان فلز طوس / شرکت ریزان فلز طوس توسط : علیرضا سواری / 1391
بازسازی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #فلز توس #فلز #توس#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

بازنگری و ساده سازی لوگو
شرکت صنایع غذایی بهکام / شرکت صنایع غذایی بهکام توسط : علیرضا سواری / 1393
بازنگری و ساده سازی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #ساده سازی #صنایع غذایی بهکام #صنایع غذایی #بهکام#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

با گذشت یک دهه لوگو را مورد بازنگری قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که کلمه آفرین و نوار باریک دور لوگو را حذف کنیم . شاید نفسی تازه کند!

طراحی لوگو
صنایع چرخدنده سازان توس / صنایع چرخدنده سازان توس توسط : علیرضا سواری / سال 1387
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #صنایع چرخدنده سازان توس#چرخ دنده #صنایع#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

بازنگری لوگوی قدیمی
شرکت کارافن / شرکت کارافن توسط : علیرضا سواری / 1393
بازنگری لوگوی قدیمی #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #شرکت مهندسی کارافن #مهندسی #کارافن #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگوی جدید
صنایع چوبی فردا / صنایع چوبی فردا توسط : علیرضا سواری / 1391
طراحی لوگوی جدید #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #صنایع چوب فردا #صنایع چوب #چوب #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی لوگو
رستوران بین المللی رز / رستوران بین المللی رز توسط : علیرضا سواری / 1391
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #رستوران بین المللی رز #رستوران بین المللی #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

طراحی لوگو و علامت تجاری
شرکت بتن پیدایش / شرکت بتن پیدایش توسط : علیرضا سواری / سال 1390
طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #شرکت بتن پیدایش #بتن#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی لوگوی جدید
شرکت صنعتی کیان ایده / شرکت صنعتی کیان ایده توسط : علیرضا سواری / 1394
طراحی لوگوی جدید #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #کیان ایده #شرکت صنعتی کیان ایده #ایده کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی لوگوی مزون گلاله
لوگوتایپ های ایرانی / لوگوتایپ های ایرانی توسط : علیرضا سواری / 1382
طراحی لوگوی مزون گلاله #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #کتاب #لوگوتایپ های ایرانی #مزون#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی لوگوی شرکت بهکام توس
لوگوتایپ های ایرانی / لوگوتایپ های ایرانی توسط : علیرضا سواری / 1383
طراحی لوگوی شرکت بهکام توس #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #کتاب #لوگوتایپ های ایرانی #بهکام توس #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی لوگوی شرکت خم و برش خراسان
لوگوتایپ های ایرانی / لوگوتایپ های ایرانی توسط : علیرضا سواری / 1382
طراحی لوگوی شرکت خم و برش خراسان #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #کتاب #لوگوتایپ های ایرانی #خم و برش خراسان#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی لوگوی لوازم التحریر آفتاب
لوگوتایپ های ایرانی / لوگوتایپ های ایرانی توسط : علیرضا سواری / 1391
طراحی لوگوی لوازم التحریر آفتاب #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #کتاب #لوگوتایپ های ایرانی #لوازم التحریر آفتاب ##کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی لوگو و علامت تجاری
شرکت فرش گستر / شرکت فرش گستر توسط : علیرضا سواری / 1382
طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #شرکت فرش گستر #فرش گستر #فرشکانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

طراحی لوگو
شرکت بهاران پروتئین / شرکت بهاران پروتئین توسط : علیرضا سواری / سال 1385
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #شرکت بهاران پروتئین #پروتئین#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگوی شمایلی
فناوری اطلاعات دانا سامانه / فناوری اطلاعات دانا سامانه توسط : علیرضا سواری / 1391
طراحی لوگوی شمایلی #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #شمایلی #فناوری اطلاعات دانا سامانه #فناوری #آرایشی#بهداشتی #فوفل #مشهدکانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

در طراحی لوگوی این شرکت سعی شده است از المان هوش مصنوعی یا همان روبات که برگرفته از هوش انسان است استفاده شود. بال روی سر روبات نیز بیانگر سرعت حرکت و پیشرفت در حوزه فناوری است.

طراحی علامت تجاری
محصولات آرایشی بهداشتی فوفل / محصولات آرایشی بهداشتی فوفل توسط : علیرضا سواری / سال 1385
طراحی علامت تجاری #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #آرایشی#بهداشتی #فوفل #مشهدکانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

ایده اولیه طراحی لوگوی فوفل با الهام از شکل مثلثی سپر دفاعی بود البته این بار در برابر میکروب ها و باکتری ها !

طراحی لوگو
فرش اخوان مشهد / فرش اخوان مشهد توسط : علیرضا سواری / آبان ماه 1394
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #فرش اخوان مشهد #فرش اخوان #مشهدکانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

برای طراحی این لوگو از نقش فرش های بافت شهرستان فردوس واقع در استان خراسان استفاده شد.

تاریخچه لوگو
مبل ترنج / مبل ترنج توسط : علیرضا سواری / سال 1386
تاریخچه لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #مبل ترنج #مبل #لوگو مبل ترنج #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

بازنگری و اصلاح لوگو
شرکت پارت سازی مشهد / شرکت پارت سازی مشهد توسط : علیرضا سواری / سال 1379
بازنگری و اصلاح لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #چاپ #پارت سازی مشهد #مشهد کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #

بازسازی و طراحی مجدد لوگو
آب معدنی سقا کوهستان / آب معدنی سقا کوهستان توسط : علیرضا سواری / 1395/08/10
بازسازی و طراحی مجدد لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #آب معدنی سقا #آب معدنی #آب معدنی سقا کوهستان#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

با نگاهی دقیق درخواهید یافت که سعی شده است ضمن خلوت کردن لوگو، فرم تیز آن هم کاملا از بین برود و لطافت و نرمی آب را به طرح بازگرداند. مضاف بر اینکه تعلیق و سردرگرمی لوگو با قاب بیضی برطرف گردید. کلمه کوهستان که پیشوند نام سقا و از الزامات لوگو بود نیز در قالب تصویری از کوه به طرح اضافه شد.

طراحی لوگو
ماشین ابزار موحـد / ماشین ابزار موحـد توسط : علیرضا سواری / آبان 1395
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #ماشین ابزار موحد #ماشین ابزار #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگو و علامت تجاری
فولاد فرسام / فولاد فرسام توسط : علیرضا سواری / 1394
طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #فولاد فرسام پارس #فولاد #پارس#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

معما چون حل گشت آسان شود!

طراحی لوگو
شرکت ابریشم طوس / شرکت ابریشم طوس توسط : علیرضا سواری / 1395
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #شرکت ابریشم طوس #ابریشم # ابریشم طوس#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگو
نت مارکت / نت مارکت توسط : علیرضا سواری / شهریور 1396
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #نت مارکت #نت #مارکت#کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا

طراحی لوگو و علامت تجاری
کارماتک / کارماتک توسط : علیرضا سواری / مرداد 1396
طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #کارماتک #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

حروف کا به فارسی و K به انگلیسی هر دو در لوگو دیده میشود.

طراحی لوگو تایپ
لوازم التحریر آفتاب / لوازم التحریر آفتاب توسط : علیرضا سواری / 1391
طراحی لوگو تایپ

چاپ لوگوی لوازم التحریر آفتاب در کتاب آثار برگزیده طراحان لوگوتایپ فارسی

مراحل طراحی لوگو
کترینگ کیمیا / کترینگ کیمیا توسط : علیرضا سواری / بهمن 1396
مراحل طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #کترینگ کیمیا #کترینگ #کیمیا #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

مراحل طراحی لوگو
آجیل و خشکبار امسالی / آجیل و خشکبار امسالی توسط : علیرضا سواری / مهر 1396
مراحل طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #آجیل و خشکبار امسالی #آجیل و خشکبار #آجیل #خشکبار #امسالی #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

طراحی لوگو
کترینگ کیمیا / کترینگ کیمیا توسط : علیرضا سواری / بهمن 1396
طراحی لوگو

طراحی لوگو
لوازم التحریر آفتاب / لوازم التحریر آفتاب توسط : علیرضا سواری / 1390
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #لوازم التحریر آفتاب  #مبل #لوگو لوازم التحریر #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی لوگو
لوازم التحریر آفتاب / لوازم التحریر آفتاب توسط : علیرضا سواری / 1390
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #لوازم التحریر آفتاب  #مبل #لوگو لوازم التحریر #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

طراحی لوگو
لوازم التحریر آفتاب / لوازم التحریر آفتاب توسط : علیرضا سواری / 1390
طراحی لوگو #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #لوازم التحریر آفتاب  #مبل #لوگو لوازم التحریر #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#

بازطراحی لوگو فارسی
چرمیران / چرمیران توسط : علیرضا سواری / 1397
بازطراحی لوگو فارسی #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگو تایپ #بازسازی لوگو #بازطراحی لوگو #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #چرمیران #چرم #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا #دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک #باز طراحی لوگو چرمیران #مشاور تبلیغات چرمیران

در لوگوی پیشین ( سمت چپ )، تایپوگرافی با لوگوی شمایلی از لحاظ طراحی همخوانی نداشت و نام لاتین "CHARMIRAN" درج شده زیر لوگوتایپ، سبب از بین رفتن خوانایی "چرمیران" شده بود اما در بازطراحی ضمن بخشیدن هویت جدید به لوگو، این نواقص نیز برطرف شده است. ( سمت راست )

طراحی و ساخت بج
آجیل و خشکبار امسالی / آجیل و خشکبار امسالی توسط : علیرضا سواری / 1396
طراحی و ساخت بج # بج سینه

طراحی لوگو
7 Cars / 7 Cars توسط : علیرضا سواری / سال 1395
طراحی لوگو

طراحی لوگوی جدید
صنایع حرارتی بخار پوشش / صنایع حرارتی بخار پوشش توسط : علیرضا سواری / خرداد 1398
طراحی لوگوی جدید

طراحی لوگو
هتل آفاق / هتل آفاق توسط : علیرضا سواری / 1391
طراحی لوگو

طراحی لوگو
گالری فرش مدائن / گالری فرش مدائن توسط : علیرضا سواری / آبان 1398
طراحی لوگو

ایده لوگو : در ساختار اصلی لوگو از معماری بزرگترین طاق خشتی جهان یعنی طاق کسری یا همان ایوان مدائن الگو برداری شده است.
رنگ لوگو : رنگهای طلایی و سورمه ای به کار گرفته شده در طراحی لوگو نیز معرف قدمت و تمدن ایران در تولید فرش و همچنین لوکس و زیبا بودن آن می باشد.

طراحی لوگوی جدید
شرکت صنایع غذایی شمیسا / شرکت صنایع غذایی شمیسا توسط : علیرضا سواری / خرداد 1399
طراحی لوگوی جدید

طراحی لوگو
بازیابی اطلاعات صامت / بازیابی اطلاعات صامت توسط : علیرضا سواری / اردیبهشت 1399
طراحی لوگو

طراحی لوگو و علامت تجاری
معمار / معمار توسط : علیرضا سواری / تیر ماه 1400
طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی لوگو # طراحی آرم # طراحی گرافیک در مشهد # تبلیغات در مشهد # شرکت تبلیغاتی در مشهد# طراحی لوگو در مشهد # دفتر تبلیغاتی مشهد# طراحی گرافیک در مشهد

از ایده اولیه تا اجرا فقط چند قدم فاصله است ولی مهم هست که چگونه این فاصله را طی کنیم تا به مقصد نهایی برسیم!

طراحی لوگو و علامت تجاری
گروه صنعتی اوستا نجار / گروه صنعتی اوستا نجار توسط : علیرضا سواری / اسفند 1400
طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی لوگو و علامت تجاری #طراحی آرم و علامت تجاری #طراحی لوگوتایپ #طراحی لوگو #طراحی برند #طراحی گرافیک #لوگو #آرم #نشانه #علامت تجاری #کارماتک #کانون #کانون تبلیغات #تبلیغات برنا #برنا #کانون تبلیغات مشهد #شرکت تبلیغاتی مشهد #سایت برنا#دفتر تبلیغاتی مشهد #تبلیغات #طراحی گرافیک

طراحی لوگو نوشتاری و باز طراحی شمایل
گروه صنعتی بخار سازه / گروه صنعتی بخار سازه توسط : علیرضا سواری / شهریور 1400
طراحی لوگو نوشتاری و باز طراحی شمایل